Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Abstrakty

Late-breaking abstract submission!

Została otwarta możliwość przesyłania abstraktów „w ostatniej chwili”.
Abstrakty spóźnione można zgłaszać do 17 kwietnia 2024!

Lista doniesień oryginalnych przyjętych do prezentacji w trakcie Kongresu wraz z terminami i formą prezentacji zostanie opublikowana 24 kwietnia 2024.

Wykładowców prosimy o nadsyłanie streszczeń swoich wystąpień za pomocą formularza dostępnego pod adresem: https://immunologia2024.pl/abstrakty/abstrakty-formularz-wykladowcy/

Informujemy, że abstrakty przyjęte do prezentacji w trakcie Kongresu oraz streszczenia wykładów, których autorzy wyrażą odpowiednia zgodę, zostaną opublikowane w elektronicznym wydaniu specjalnym czasopisma: Central European Journal of Immunology. W związku z tym prosimy o przesyłanie do recenzji streszczeń przygotowanych w języku angielskim.

Przygotowując streszczenie prosimy o zwrócenie uwagę na publikowane na tej stronie i w regulaminie warunki techniczne i strukturalne, które powinno spełniać streszczenie.  Sugerujemy korzystanie z szablonu możliwego do pobrania pod adresem:

https://immunologia2024.pl/dokumenty/18KPTIDiK-Abstract_Template.docx

Przewidywane formy prezentacji doniesień oryginalnych:

 • ustna polegająca na do 10 minutowym referacie z prezentacją slajdów,
 • plakatowa polegająca na przygotowaniu „plakatu” w postaci prezentacji PowerPoint zawierającej nie więcej niż 4 slady i krótkim – do 5 minutowym omówieniu plakatu (po opublikowaniu listy przyjętych abstraktów zostanie uruchomiony formularz do przesyłania plakatów). Zobacz jakie warunki techniczne powinien spełnić plakat…

Ważne terminy

 • Zamknięcie procesu rejestracji abstraktów i rozpoczęcie recenzowania abstraktów
 • Ogłoszenie listy przyjętych abstraktów – zakwalifikowanych do Sesji Ustnej lub Plakatowej oraz publikacja warunków technicznych i logistycznych odnoszących się do prezentacji prac
 • Ostateczny termin nadsyłania plakatów (dla abstraktów zakwalifikowanych do prezentacji podczas Elektronicznej Sesji Plakatowej)

Wytyczne techniczne dotyczące przygotowania streszczenia

 • Język: angielski*
 • Dokumenty w formacie Microsoft WORD: *doc, *docx
 • Czcionka: Times New Roman
 • Rozmiar czcionki: 12
 • Interlinia: maks. 1,5 wiersza
 • Maksymalna liczba znaków właściwej treści abstraktu: 1800 (włącznie ze spacjami)

*Warunek publikacji w „Central European Journal of Immunology”.

Wymagania strukturalne dotyczące przesyłanego streszczenia

Pod abstraktem prosimy o umieszczenie informacji o konflikcie interesów dotyczącym każdego z autorów.

Streszczenie powinno zawierać poniższe elementy podane w wymienionej kolejności:

 1. Temat/tematy, w którym/których zgłaszany jest abstrakt (poniżej podana jest lista tematówn)
 2. Tytuł abstraktu
 3. Lista autorów, podkreślony autor prezentujący
 4. Afiliacja
 5. Treść streszczenia. Standardowo właściwa treść streszczenia powinna zawierać następujące sekcje: WPROWADZENIE, CEL, METODOLOGIA, WYNIKI, WNIOSKI (INTRODUCTION, AIM, METHODOLOGY, RESULTS, CONCLUSIONS)
 6. Informacja o konflikcie interesów autora/autorów
 7. Informacja, czy praca była już prezentowana na Kongresie PTIDiK
 8. Informacja, czy praca będzie zgłaszana do Konkursu Prac Młodych Naukowców (dotyczy doniesień, w których co najmniej autor prezentujący nie przekroczył 35 roku życia)
 9. Zgoda/brak zgody na publikację streszczenia w „Central European Journal of Immunology”.

Lista tematów

 1. Adaptive immunity and therapy/ Odporność adaptacyjna i terapia
 2. Adaptive immunology/ Immunologia adaptacyjna
 3. Allergy versus immunity/ Alergologia a odporność
 4. Autoimmunity and Autoinflammation/ Choroby autoimmunologiczne i autoinflamatoryjne
 5. Bacteriophages and Immunity/ Bakteriofagi i odporność
 6. Biological treatment in immune-related diseases/ Leczenie biologiczne w jednostkach chorobowych o tle immunologicznym
 7. Diagnostics in immune-related diseases/ Diagnostyka chorób o podłożu immunologicznym
 8. Immune disorders in pediatric / Zaburzenia immunologiczne w chorobach u dzieci
 9. Immune tolerance / Immunotolerancja
 10. Immunity and stem cells / Odporność i komórki macierzyste
 11. Immunity of aging and aging-related diseaes/ Odporność wieku starszego i choroby związane ze starzeniem się
 12. Immunodermatology/ Immunodermatologia
 13. Immunogenetics/ Immunogenetyka
 14. Immunological aspects of plastic surgery/ Immunologiczne aspekty chirurgii plastycznej
 15. Immunology in personalized medicine/ Immunologia w medycynie spersonalizowanej
 16. Immunology of burns/ Immunologia oparzeń
 17. Immunomodulation and Immunotoxicology/ Immunomodulacja i immunotoksykologia
 18. Immunonephrology/ Immunonefrologia
 19. Immunooncology/ Immunoonkologia
 20. Immunopathology of pregnancy / Immunopatologia ciąży
 21. Immunotherapy in cardiology/ Immunoterapia w kardiologii
 22. Imunohematology/ Imunohematologia
 23. Innate Immunity/ Odporność wrodzona
 24. Interferonopathies/ Interferonopatie
 25. Microbiom and immunity/ Mikrobiom a odporność
 26. Primary immunodeficiencies/ Pierwotne niedobory odporności
 27. Secondary immunodeficiencies / Wtórne niedobory odporności
 28. Transfusion immunology/ Immunotransfuzjologia
 29. Vaccines today/ Szczepienia – perspektywa współczesna
 30. Veterinary immunology and comparative immunology/ Immunologia weterynaryjna i immunologia porównawcza
 31. Viral infections and immunity / Infekcje wirusowe i odporność
 32. Varia

Sprawdzenie poprawności

W celu przyspieszenia procesu akceptacji oraz uniknięcia błędów prosimy kierować się poniższą listą przy sprawdzaniu poprawności zgłoszenia:

 1. Abstrakt jest zgodny z technicznymi wytycznymi, w szczególności treść streszczenia nie przekracza 1800 znaków ze spacjami.
 2. Abstrakt zawiera wszystkie podane w wymaganiach strukturalnych części.
 3. Poprawnie podano nazwiska autorów oraz ich afiliacje i zaznaczono właściwą osobę prezentującą.
 4. Tekst zawarty w abstrakcie jest kompletny i nie zawiera błędów.
 5. Abstrakt zawiera informację o konflikcie interesów autora/autorów.
 6. Abstrakt zawiera informację, czy praca była już prezentowana na Kongresie PTIDiK.
 7. W przypadku chęci zgłoszenia pracy do Konkursu Prac Młodych Naukowców, abstrakt zawiera odpowiednią odpowiednia deklarację.
 8. W przypadku zainteresowania publikacją w „Central European journal of Immunology” abstrakt zawiera odpowiednią zgodę.

Warunki kwalifikacji abstraktów do prezentacji plakatowej lub ustnej

 1. Recenzji zostaną poddane abstrakty złożone jedynie w formie elektronicznej do dnia określonego w dacie zamknięcia procesu rejestracji abstraktów, spełniające wymagania techniczne, strukturalne i tematyczne określone powyżej. Do dnia zamknięcia rejestracji istnieje możliwość poprawienia streszczenia i przesłania ponownie jego nowej wersji.
 2. Składając abstrakt można wybrać preferowany sposób prezentacji, ale ze względów organizacyjnych ostateczną decyzję o przyjęciu abstraktu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej podejmuje Komitet Naukowy. Decyzja ta zostanie przesłana osobie składającej abstrakt drogą elektroniczną.
 3. Lista zakwalifikowanych prac oraz ich autorów zostanie opublikowana do 15 kwietnia 2024 na tej stronie wraz ze szczegółowym harmonogramem prezentacji prac oraz niezbędnymi informacjami technicznymi i logistycznymi dotyczącymi ich prezentacji.
 4. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się oraz opłacenie udziału w Kongresie o co najmniej autora wskazanego jako prezentującego pracę.